ویژگی ظروف آلومینیومی و خصوصیات آن

ویژگی ظروف آلومینیومی و خصوصیات آن

طروف آلومینیومی یکی از بهترین مواردی هستند که امروزه به صورت عمده در مجالس و … استفاده میشود

امروزه وجود آلومینیوم در رژیم غذایی انسان بهعنوان یک آلاینده نگرانی بسیاري از محققین را برانگیخته است. بهنظر میرسـد کـه ظروف پخت و پز یکی از منابع رایج دریافت آلومینیوم مردم ایران از طریق رژیم غذایی است. به همین دلیل در ایـن پـژوهش میـزان مهاجرت آلومینیوم از طریق ظروف آلومینیومی به محیطهاي غذایی بررسی گردید. براي این منظور، محلولهایی با غلظتهاي مختلـف اسید سیتریک، سدیم کلراید، چربی، پروتئین و شکر تهیه گردید و میزان مهاجرت آلومینیوم به این محلـول هـا بـا اسـتفاده از دسـتگاه اسپکترومتریجذب اتمی اندازهگیري شد. نتایج نشان داد، افزودن نمک و اسید سیتریک باعث افزایش میزان مهاجرت آلومینیوم میگردد.
اما اثر اسید به دلیل قدرت خورندگی آن بر سطح ظرف بسیار بیشتر از نمک ارزیابی گردید. با افزایش شدت فرایند حرارتـی و مـدت زمان اعمال حرارت میزان مهاجرت آلومینیوم نیز افزایش یافت. همچنین میزان آلومینیوم نمونههاي مختلف غذاهاي ایرانی طبخ شده در ظروف آلومینیومی پایین، اما بهطور معنیداري بیشتر از نمونههاي کنترل بود.
واژههاي کلیدي: ظرف آلومینیومی، مهاجرت، آلاینده

aluminiumparsehadmin
ارسال دیدگاه